Contact|

Belichaamde gehechtheid
ritme en regulatie

Programma

14 oktober 2021 | Online congres

09:00

Registratie

10:50

Opening door de dagvoorzitter

Dr. Anneke Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®

10:00

Het lichaam spreekt

Lichaamstaal, beleving en hechting tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren.
Monica Ouwens, bewegingsexpressie therapeut, Infant mental health specialist, Praktijk Monica Ouwens, Millingen aan de Rijn.

Al tijdens de zwangerschap spreekt het lichaam. Voor de moeder zijn de allereerste tekenen van beweging een belangrijk moment waarop het kind blijk geeft van leven, het bestaat. Ook om dit aan de vader of ander te laten beleven is een allereerste fase in belichaamde hechting. Maar ook het lichaam van de vrouw verandert en past zich aan in beweging en dus beleving van het ongeboren kind. Deze beleving is voor iedere vrouw anders en zal van invloed zijn op de wederzijdse communicatie, tijdens en na de zwangerschap. Als de baby eenmaal zichtbaar is hangt de interpretatie van de lichaamssignalen van het kind af van beide ouders en hoe zij zelf belichaamd zijn.
In deze bijdrage verkennen en reflecteren we op de vroege zintuiglijke ervaring van het kind, zowel tijdens de zwangerschap tot en met eerste 4 levensjaren en de beleving van de ouders en of verzorgenden in deze periode. Wat is instinctief handelen, wat is de betekenis van aanraking en wat zijn de bouwstenen van non verbale communicatie? En hoe speelt onze eigen lichamelijke hechting een rol in de interpretatie van andere ouder-kind interacties?
10:45

Kun je (me) voelen? Embodied mentalizing bij jongeren

Drs. Lidewij Gerits, psycholoog/psychotherapeut, MBT therapeut en supervisor, Kinder- en jeugdpsychotherapeut en systeemtherapeut, Praktijk Gerits, Psychotherapie en Coaching + MBT Nederland.

Onze lichamelijke ervaringen zijn een belangrijk onderdeel van ons zijn. Als bron van informatie in het begrijpen van onszelf en anderen maar ook in hoe we ons relationeel verbinden met elkaar. De afstemming die plaatsvindt niet alleen in het cognitieve begrijpen en ons talige delen maar juist ook in ons meeresoneren, meevoelen en ons non-verbale communiceren. Embodied mentalizing gaat over dit proces. In deze sessie staan we stil bij hoe embodied mentalizing een rol speelt bij de behandeling van jongeren met hechtingsproblemen en zich ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek.
11:30

Koffie- en theepauze

12:00

Griefelen: Samen met het jonge kind van spanning naar ontspanning

Drs. Eveline Beerkens. Gezondheidszorgpsychologe , Kinder- en jeugdpsychologe, Klinisch pedagoge.
Dinco Verhelst, Contextueel therapeut en Floorplay specialist.

Griefelen is een programma voor kinderen (2,5 -7 jaar) en opvoeders om (samen) van disregulatie tot regulatie te komen. Het programma past binnen een behandeling én kan preventief worden ingezet. In 10 bijeenkomsten, waar via de metafoor van dieren in het dierenbos en wat daar allemaal gebeurt, wordt ‘gespeeld’ met de stressresponsen, via allerlei soorten (bewegings)spel, muziek en beweging. Tevens hoe je hierop kunt reageren, zodat na ontregeling de innerlijke balans kan herstellen. Bij deze kleine kinderen is er altijd sprake van co-regulatie. Tot slot leren de kinderen hun rust te verdiepen middels griefelen (met een kleine g), een afgeleide van mindfulness.
12:45

Lunchpauze

13:45

Gehechtheid en het belang van bewegen, ritme en regulatie vanuit de gehechtheidstheorie en neurobiologie

Drs. Roland Verdouw, kinder- en jeugdpsychiater, TeamNEXT, Pluryn en ’s Heeren Loo. www.teamnext.nl
De mens is een relationeel, ritmisch wezen en relaties zijn noodzakelijk voor onze overleving. Onze eerste relationele ervaringen (gehechtheid) leggen het fundament voor onze verdere ontwikkeling en functioneren. Vanuit een (neuro)biologische visie beantwoorden we de vraag waarom gehechtheidsproblematiek altijd samengaat met regulatie- en psychosociale problemen. Ook bespreken we het belang van ritme en beweging in de therapeutische context.
Kennis over hersenontwikkeling draagt bij aan een beter begrip van onszelf, de ander en de wereld om ons heen. In de oorzaak van de problematiek ligt ook de oplossing: we kunnen scheppen en vernietigen, koesteren en terroriseren, elkaar traumatiseren en helen (B.D. Perry).
14:30

Hechting en Temperatuurregulatie

Dr. Hans (Rocha) IJzerman, Universitair Hoofddocent, Université Grenoble Alpes.

Bij de meeste dieren speelt temperatuurregulatie een centrale rol in sociale relaties. Als het kouder is (bijv. 22 vs. 30 graden Celsius) eet een vrouwelijke rat bijvoorbeeld 38% meer als ze in haar eentje is. Als ratten opeenhopen, dan kunnen ze wel tot 53% energie besparen. Mensen vertrouwen op soortgelijke fysiologische processen. In ons onderzoek vinden we bijvoorbeeld dat gehechtheid in mensen nauw samenhangt met de behoefte om op sociale manieren temperatuur te reguleren. Daarnaast hangt de diversiteit van ons sociale network samen met onze lichaamstemperatuur. In deze lezing zal Dr. Rocha IJzerman ingaan op de hoofdlijnen van zijn recent verschenen boek over sociale thermoregulatie (Heartwarming) en aangeven hoe ver het onderzoek over sociale thermoregulatie is voor applicatie binnen de praktijk.
15:15

Theepauze

15:45

Belichaamde gehechtheid: de taal van het lichaam in gehechtheidsrelaties

Dr. Anneke Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist BIG en Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy®

De wereld om ons heen ervaren we via ons lichaam. De relatie die we met onszelf en met de wereld opbouwen heeft een sterke lichamelijke component. Dit begint bij de geboorte: de manier waarop de baby wordt aangeraakt, getroost, gevoed, geïntroduceerd in de wereld, is aanvankelijk vooral fysiek. Herhaling en ritme van de fysieke benadering, zorgt dat er een patroon ontstaat en dit patroon zien we terug in gehechtheidsgedrag: in de manier waarop nabijheid gezocht en verkregen wordt, in de manier waarop het kind zichzelf, de ander en de wereld tegemoet treedt. De taal van het lichaam en hoe zij zichtbaar wordt in relatie tot gehechtheid is de focus van deze lezing. Aan de hand van theorie en voorbeelden wordt het bovenstaande uitgewerkt.
16:30

Afsluiting door de dagvoorzitter