Contact|

Gehechtheid
in de behandelkamer

Deelsessies

15 FEB 2018 | NIEUWEGEIN

A. Basic Trust. Hechting en Trauma; de essentiële rol van ouders/verzorgers bij de behandeling.
Hans van der Ham, GZ-Psycholoog/Orthopedagoog Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
Voorwaarde voor een succesvolle behandeling van getraumatiseerde kinderen is het hebben van een ‘kalm brein’. Kinderen met een achtergrond van adoptie of pleegplaatsingen zijn veelal niet toegekomen aan de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie die nodig is voor het creëren van dit kalme brein.  
In deze workshop zullen deelnemers kennis maken met de Basic Trust methode, de wijze waarop met behulp van Video Interactie Begeleiding de ontwikkeling van veilige gehechtheid wordt vergroot, en hoe dit vertaald wordt naar de rol van ouders/verzorgers binnen het proces van traumaverwerking. 

B. Dromen over gehechtheid, Symbooldrama, een psychotherapeutische methode.
Lou Bettina Klein, (Master of Arts Therapies), Docent psychologische en vaktherapeutische studies, Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Docent Stichting ter Bevordering van Symbooldrama Nederland. Werkzaam in eigen praktijk KUNST&THERAPIE, Praktijk voor Symbooldrama en Beeldende Therapie
Drs. Corinne Verheule, Orthopedagoog, St. Adoptievoorzieningen afdeling Nazorg als werkbegeleider, video-interactiebegeleider en opleider VIB en Gehechtheid. Eigen psychotherapeutische praktijk Kleur-Rijk voor Symbooldrama en traumaverwerking, Supervisor bewegingspedagogiek Sherborne Samenspel

Een gehechtheidsrepresentatie wordt vroeg in het leven opgebouwd. Eventuele problematiek rond gehechtheid is vaak nog ‘voor de taal’ ontstaan. Symbooldrama is een ervaringsgerichte, psychotherapeutische methodiek, die de pre-verbale, impliciete ervaringen van de cliënt via dagdromen “in beeld” brengt. De cliënt ervaart zichzelf in zijn beeld, kan zijn beleving expliciteren en integreren en zichzelf beter begrijpen. Ook komt de cliënt (weer) in contact met zijn eigen kracht en creativiteit. Dit is voorwaarde om relationele stress te kunnen reguleren en zich (weer) verbonden te voelen.
Symbooldrama wordt ingezet bij zowel volwassenen als kinderen. Ook kan met ouder en kind samen worden gedagdroomd. 
In deze workshop maakt u kennis met symbooldrama aan de hand van voorbeelden uit onze praktijk en doet u zelf een korte ervaring op met een eigen dagdroom.
 
C. Hechter, een kortdurende interventie voor het verbeteren van de ouder-kind interactie. Hoe focus je in de behandeling op het vergroten van emotionele beschikbaarheid bij ouders? 
Drs. Nicoline van der Laan, Orthopedagoog generalist, systeemtherapeut i.o. Gedragswetenschapper bij de Gezinsbehandeling, Team Hechter en In Verbinding bij Youké, gespecialiseerde jeugdzorg. Tevens een van de schrijvers van Hechter. 
Marjolein Eggink Bsc. Ambulant Hulpverlener, specialisme gehechtheid, Team Hechter Youké. 

In deze deelsessie laten we je horen en zien hoe Hechter werkt. De breed toepasbare interventie is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden oud tot 12 jaar oud. Er wordt gebruik gemaakt van psycho-educatie op zes thema’s. Uniek aan de methode is om in het moment te coachen tijdens spelmomenten tussen opvoeders en kinderen, zodat directe ervaring bij de inoefening kan worden opgedaan. Hechter is systemisch ingebed: er wordt aandacht besteed aan de achtergrond van ouders en de verbinding gemaakt met hun gehechtheidservaringen. 

D. Als de nieuwsgierigheid nog in de kast zit
Mw. Drs. L. (Lidewij) Gerits, Psycholoog/Psychotherapeut BIG, Kinder- en Jeugdpsychotherapeut
MBT Therapeut, Systeemtherapeut io. Praktijk Gerits, Psychotherapie en Coaching
MBT Nederland

 ‘U bedoelt het goed mevrouw maar bij mij werkt dat niet zo…’ Vraagt u zich weleens af waarom sommige jongeren maar niet profiteren van behandeling? Er zijn jongeren die meer moeite hebben met het aangaan van een therapeutische relatie. Ze leren nauwelijks van nieuwe interpersoonlijke ervaringen en generaliseren deze ervaringen ook niet naar nieuwe situaties. In deze workshop leert u hoe de concepten gehechtheid, mentaliseren en epistemisch vertrouwen kunnen helpen dit te begrijpen én krijgt u handvaten hoe hier mee om te gaan in het werken met jongeren.  ‘Angst is nieuwsgierigheid die nog in de kast zit’ (Loesje)

E. Theraplay, opgroeien met plezier
Bettie Sleeuw, geregistreerd Theraplay®Practitioner, -Trainer & -Supervisor, SKJ Master Psycholoog / Psycholoog NIP, werkzaam als therapeut en trainer, oprichter van De Theraplay Academie (NL) en contactpersoon in Nederland voor het Amerikaanse Theraplay®Institute 
Erika Heinen, GZ psycholoog/ orthopedagoog Generalist, Geregistreerd Theraplay®Practicioner en -Supervisor i.o.Werkzaam in een eigen praktijk: Gezinspraktijk de Basis en als supervisor voor De Theraplay Academie

Theraplay is een behandelmethode voor kind èn ouder (primaire opvoeder), met als doel de ouder-kind-interactie te verbeteren, zodat het kind kan opgroeien met plezier. 
Op een actieve en positieve manier worden ouder en kind door de therapeut ondersteund tijdens speelse en eenvoudige interactieve activiteiten, waarbij verzorging, structuur, uitdaging en betrokkenheid centraal staan.
De therapeut staat model voor de ouder in de manier van contact maken en onderhouden met het kind. Het kind voelt zich gehoord en gezien en ervaart dat het de moeite waard is. Dit helpt bij het verbeteren van het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van het kind, waardoor het kind zich veiliger kan voelen. 
In deze interactieve workshop maken deelnemers kort kennis met Theraplay en aan het eind laten we zien hoe Theraplay en DDP naadloos op elkaar aansluiten. “PACE” zou ook een Theraplay omschrijving kunnen zijn. 

F. Verbindend Gezag vanuit Geweldloos Verzet ( VG en GV) is een nieuwe manier van leiding geven en gezag dragen, verwerven en vormgeven, in de context van deze tijd.
Margo van der Stelt, Relatie-en gezinstherapeut/ SPV, Bascule, academische centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie
Marlijn Kooistra Popelier, pedagoog en opgeleid in het systeemgericht werken met gezinnen (VO), Het Stiefplan

Een tijd waarin gezagsdragers meer dan eens op de proef gesteld worden en waar klassieke autoriteit (patriarchaat, gebaseerd op gehoorzaamheid en controle) niet meer werkt. Een tijd ook waarin jeugd mondiger is geworden, ( vroeg mondig, laat volwassen) internet kansen biedt, maar ook leidt naar een ander type samenleving, en waarin jongeren veel kansen krijgen, privacy heilig is, en tegelijkertijd psychiatrische diagnoses, eenzaamheid, en angst voor falen toenemen.

In deze workshop willen we jullie meenemen in hoe het gedachtegoed van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet op een andere manier inhoudt geeft aan het begrip gezag en hiermee een kader voor een veilige hechting, voor relaties en voor kansen op herstel. Dit gedachtegoed focust op de ouder en het eigen netwerk als hechtingsfiguur en biedt een kompas en handvatten voor het telkens weer bepalen van de gewenste/ juiste afstand-nabijheid in de opvoeding. 
(Deze nieuwe vorm van gezag biedt een kader ( waar zowel affectie als heldere grenzen belangrijke uitgangspunten zijn) voor een veilige hechting, voor relaties, kansen op herstel,  focust op de ouder als hechtingsfiguur, en biedt een kompas en handvatten voor het telkens weer bepalen van de gewenste/ juiste afstand-nabijheid in de opvoeding.)
 
G. VIPP-SD: Bevorderen van sensitief opvoeden en gehechtheid
Prof.dr. Femmie Juffer, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden
VIPP-SD (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) is een door het Nederlands Jeugdinstituut erkende, evidence-based interventie gericht op het bevorderen van sensitief opvoeden en veilige gehechtheid en het verminderen van probleemgedrag bij kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Femmie Juffer is een van de ontwikkelaars van VIPP-SD. Zij zal de achtergrond en structuur van VIPP-SD toelichten en de praktische toepassing met voorbeelden en oefeningen illustreren. 

H. Sensorimotor Psychotherapie: Trauma, gehechtheid en de wijsheid van het lichaam. 
Drs. Puck van Groningen, Psycholoog NIP, Coach, Trainer, Auteur, Sensorimotor Psyhotherapeut
Een erfenis van vroegkinderlijke traumatisering heeft vaak tot gevolg dat mensen zich afgesneden of losgekoppeld voelen van hun lichaam en een negatieve houding ontwikkelen jegens hun lijf of lichaamssensaties. 
Daarnaast komt de persoonlijke geschiedenis tot uitdrukking in procedurele patronen, cognitieve vertekeningen, en emotionele verstoringen die zich laten zien in fysieke houdings- en bewegingspatronen. 
In deze workshop maakt u na een korte inleiding op ervaringsgerichte wijze kennis met de ‘bottom up’ werkwijze van Sensorimotor Psychotherapie waarbij
het lichaam en de lichaamssensaties als een belangrijk aanknopingspunt voor behandeling gezien worden.

I. Een kennismaking met Preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders (PIPA)
Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij JeugdGGZ 
Carla Brok, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij JeugdGGZ

In deze workshop maakt u kennis met de Preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders (PIPA). Deze is opgezet voor pleeg- en adoptieouders bij wie net een pleeg- of adoptiekind van 0-4 jaar geplaatst is en die problemen willen voorkomen. Na afloop van deze interventie kunnen pleeg- en adoptieouders beter observeren, hebben ze meer vaardigheden om heftige emoties te hanteren bij het kind en zichzelf en hebben ze meer vaardigheden om het kind in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. In de workshop bieden wij u graag een eerste kennismaking met PIPA aan!
 

J. Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) in de praktijk; new family, new script?
Anneke JG Vinke, vrijgevestigd GZ-psycholoog, Registerpsycholoog en supervisor Kind en Jeugd NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP. 
Kinderen die op meerdere plekken hebben gewoond voor ze een definitief thuis hebben gekregen, brengen hun negatieve gehechtheidservaringen mee naar het nieuwe gezin.
Ze zeggen wel eens ‘new families, old scripts’, waarmee bedoeld wordt dat een overplaatsing naar een nieuw gezin alleen niet genoeg is. Het kind zit als het ware vast in het oude patroon, het oude script.
Met behulp van interventies en technieken uit DDP herschrijven we het oude script zodat nieuwe relaties een kans krijgen en er een basis ontstaat om samen plezier en troost te ervaren. In de workshop gaan we zelf aan de slag met de PACE principes en met het levensverhaal zodat de deelnemers na afloop een indruk hebben van wat DDP kan bijdragen aan hun dagelijkse werk.